Huisreglement

Huisreglement

Vanaf 1 juni 2009 is Fysiotherapie Poeldijk verplicht u om uw legitimatie te vragen. Zou u zo vriendelijk willen zijn een geldig legitimatiebewijs mee te willen nemen bij uw eerste bezoek? Dit kan een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn.

Door middel van uw legitimatie heeft de praktijk inzage in het verzekerden-bestand. Zo kan er meteen gekeken worden of u aanvullend verzekerd bent en recht heeft op vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. U dient zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden.

Als u een afspraak heeft hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. U wordt op de afgesproken tijd opgeroepen. Wanneer u 10 minuten na de afgesproken tijd nog niet opgeroepen bent, meldt u zich dan even. Er kan tenslotte iets mis gegaan zijn.

U krijgt een afspraakkaartje mee voor de vervolgafspraak. Wilt u die de volgende keer weer meenemen?

Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De zorgverzekering vergoedt de niet-nagekomen afspraak niet. De praktijk is verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit het pand.

Als u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u er dan op dat u er geen waardevolle spullen in laat zitten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.

Fysiotherapie Poeldijk houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard wordt er zorgvuldig met de gegevens omgegaan: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet persoonsregistratie
  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers en eventuele stagiaires. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van patiënten worden noch aan derden, noch aan naaste familie verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Fysiotherapie Poeldijk hanteert de klachtenprocedure van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Indien u een klacht heeft, van welke aard ook, dan wordt u vriendelijk verzocht deze kenbaar te maken. De klacht zal dan conform de procedure van KNGF behandeld worden. Als consument heeft u bovendien het recht de klachtencommissie in te schakelen. Het ‘Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)’ kunt u vinden op de website van het KNGF: dossier klachtenregeling.

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld waarnaar de praktijk werkt.

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. Zo kan de fysiotherapeut een afweging maken of de patiënt behandeld kan worden.

De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn.

Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen. Informaliteit die niet gewenst is, dient achterwege gelaten te worden.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut de behandeling wordt beëindigd.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.